چه روز ها که یک به یک غروب شد نیامدی          چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن          خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

برای ما که دل شکسته و خسته ایم نه          ولی برای عده ای ، چه خوب شد نیامدی

تمام روزهای هفته را در انتظار جمعه ام           صبح رفت، ظهر رفت، غروب شد نیامدی

دانلود کتاب مکیال المکارم