از امام حسین(ع) حدیث به ندرت نقل شده است...

اما با این وجود، در روز عاشورا ایشان فرمودند: پوشیدن لباس تنگ را موجب خاری و ننگ می دانند...

حتی در زمان جنگ نیز ایشان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند...

جامعه ی امروز ما این را میداند؟

حضرت سیدالشهداء (ع) فرمود:

 بیاورید برای من جامه ای که کسی در آن رغبت نکند که آن را در زیر جامه هایم بپوشم تا چون کشته شوم و جامه هایم را بیرون کنند آن جامه را کسی از تن من بیرون نکند. پس جامه ای برایش حاضر کردند، چون کوچک بود و بر بدن مبارکش تنگ می افتاد آن را نپوشید، فرمود: این جامه ی اهل ذلت است! جامه ای از این گشادتر بیاورید. پس جامه ی وسیع تر آوردند، آن گاه در پوشید

 "عباس قمی ص ۵۳۲"