فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان(۴)

روزه داری  خطر  بیماری ام اس در  بدن را کاهش میدهد 

Fasting-like diet reduces multiple sclerosis symptoms

منبع: تحقیق 2016 دانشگاه کلمبیا yon.ir/frm009

______________

روزه داری بیماریی همچون دیابت و سرطان و بیماری قلبی را در افراد مسن کاهش میدهد

Results of a randomized clinical trial shows a periodic, five-day fasting diet designed by a esearcher safely reduced the risk factors for heart disease, cancer, diabetes and other age-related diseases

منبع: تحقیق 2017 دانشگاه کلمبیا yon.ir/frm010