امام باقر(ع)می فرمایند:
همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند،
زنان نیز دوست دارند زینت و آرایش را در مردانشان ببینند