گاهی جلوی پای همسرتان کفش هایش را جفت کنید.

 چه آقا و چه خانم!

 همین کارهای ساده گرمابخش زندگی است.