پیامبر اکرم(ص) :

نابودی مردمان قبل از شما به خاطر آن بود که، اگر سرشناسی دزدی میکرد، رهایش می ساختند و چون ناتوانی دزدی می نمود مجازاتش میکردند 

(نهج الفصاحه ح 943)