یکی از نیازهای اصلی خانم‌ها عزیز بودنه

این اولین مسئولیت همه مردهاست...

باید کاری کنی که همسرت احساس کنه دوستش داری و قدرش رومیدونی و اولویت زندگی شماست

همسان گزینی تبیان