حضرت محمد(ص):

بهترین زنان شما آنهایی هستند که شوهر دوست باشند، 

عشق باز با شوهر 

و پاکدامن با بیگانه

وسائل الشیعه، ج 2 ، ص 28


طرح تولیدی قنداب