بانو! مهمترین کار تو این است که غرور شوهرت نشکند

آقا! کار اصلی تو هم این است که گلِ لطافت و عاطفه همسرت پژمرده نشود و محبت کنی

تبیان