چه خوب فرزندانى هستند دخترانِ با حیا. هر کس یکى از آنها را داشته باشد، خداوند آن دختر را براى او مانعى در برابر آتش دوزخ قرار مى دهد.

میزان الحکمة ج 13ص 442 ح٢٢٦24


هر که دختری داشته باشد وخوب تربیتش کند و او را به خوبی دانش بیاموزد واز نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده به وفور بهره مندش سازد، آن دختر، سپر و پوشش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود.

میزان الحکمة ج 13ص 442 ح٢٢٦١٩