پیامبر اکرم(ص)

هر که خواهان توکل کردن به خداست،اهل بیت مرا دوست بدارد وهر که خواهان رستن از عذاب قبر است ،اهل بیت مرا دوست بدارد و هر که خواهان حکمت است، اهل بیت مرا دوست بدارد وهر که می خواهد بی حساب به بهشت رود، اهل بیت مرا دوست بدارد؛زیرا به خدا سوگند، هیچ کس دوستدار آنان نشد مگر این که دنیا و آخرت را برد.

 منابع :مقتل الحسین للخوارزمی:59/1 ،مائه منقبه:106نحوه، فرائدالسمطین: 551/294/2، ینابیع الموده 969/332/2، جامع الأخبار 77/62 کلها عن ابن عمر.