رهبرانقلاب: امام به مسئولان کشور هشدار میداد درباره‌ی خوی کاخ‌نشینی.... و تأکید مکرّر میکرد بر اینکه به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید.