برای مبارزه بااین مرد با سرعت پایین برانید (باهدف مصرف کمتر سوخت و کاهش واردات نفت کشور)

بیلبوردی که سال1980در مناطق مختلفی از آمریکا نصب شده بود

اقتصاد مقاومتی ازنوع آمریکایی!


امام واقعی


نجوا و موسسه مصاف ایرانیان