آنها به محیطی جذب می شوند که در آن مورد احترام قرار می گیرند و از محیطی که به آن ها احترام گذاشته نشود دوری می‌کنند. چون بی‌حرمتی برایشان دردناک است. 

وقتی به شوهرتان احترام می‌گذارید دنیای او را پر از اکسیژن می‌کنید و او به سمت شما کشیده می‌شود.

تبیان