800 روز از تجاوز نظامی به یمن و قتل عام مرد و زن و کودک بی گناه توسط رژیم سعودی می گذرد ولی صدایی در نمی آید?

به نظر بزرگترین ایراد یمنی ها این است که اهل منچستر یا پاریس نیستند...

نجوا najva.net