«بخش اول و دوم»

عضویت انسان در خانواده وظایف واجبی را بر  او مترتب می کند.در قرآن کریم از خانواده و ازدواج تعبیر به میثاق مقدس (غلیظ و محکم)  شده است. به طوری که هر یک از اعضای خانواده یک مسئولیت الهی و ابدی و آسمانی در برابر هم دارند و در مقابل عملکرد همدیگر مسئول هستند.

این مسئولیت شامل ۳ جنبه می باشد:

۱.جنبه فردی: یعنی انسان در درون و وجدان خود طالب موفقیت می باشد و باطنا نیاز دارد که همیشه موفق باشد و نفس لوامه ای که در درون هر انسان هست همیشه او را سرزنش می کند.

۲.جنبه اجتماعی: یعنی انسان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه نسبت به این دو مسئول است که اگر موفق باشد سودش به نفع جامعه و خانواده است و اگر شکست بخورد باز هم ضررش به اجتماع و خانواده اش می رسد.

۳.جنبه الهی: یعنی انسان در مقابل خداوند تبارک وتعالی نسبت به عملکردش در خانواده و زندگی مسئول است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

نحن نکتب ما قدموا و آثارهم

ماحتما هر عملی که انسانها قبل از مردن بفرستند را ثبت می کنیم.

بنابراین ما نسبت به نسلی که از خود به جا می گذاریم مسئول هستیم نسلی که پایانی ندارد و تا ابدیت ادامه دارد .

خداوند در قرآن می فرماید:زمانی که انسانها به ازدواج فکر می کنند در حقیقت باید به یک نسل بیندیشند , همانطور که حضرت زکریا وقتی از خداوند طلب فرزند می کند می فرماید که خدایا به من یک نسل پاک عنایت فرما.

و اما یک سوال

هدف ما از تشکیل خانواده چیست؟ 

آیا  برجاگذاشتن  نسلی سالم و صالح، از اهداف ما برای تشکیل خانواده می باشد ؟

  ما در قبال خانواده مان مسئولیم...

خداوند در قرآن کریم برای انسانها ۳ مرحله حیات ذکر نموده است:

۱.مرحله ای که قبل از وارد شدن انسان به دنیا را شامل می شود که در حقیقت روح خداوند هستند.

۲.مرحله آمدن به دنیا که انسان دارای جسم و روح انسانی می شود.

۳.مرحله بعد از دنیا که انسان به سوی خداوند باز می گردد که خود شامل ۴ مرحله میباشد:

الف-وفات        ب-زندگی در ملکوت و برزخ       ج-قیامت       د-حیات ابدی بعد از قیامت( که باید پاسخگوی خداوند باشیم)

یکی از سوالات مهم روز قیامت که باید پاسخگوی خداوند باشیم عملکرد ما در خانواده است.

انسانی که زندگی را آغاز می کند باید توانایی تامین  شادی، آرامش و خوشبختی اعضای خانواده خود را در همه سه مرحله  حیات ( نه فقط دنیا) داشته باشد.

هر فردی به عنوان عضوی از خانواده نسبت به رفتار و موضع گیریهایش در خانواده مسئول می باشد و به خاطر این مسئولیت بزرگ نمی تواند خود سرانه و بدون تدبیر عمل کند.

پیامبر اکرم در این باره می فرماید:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته

همه شما، نسبت به خود و نسبت به زیر دستان خود مسئولید.

ونیز در روایتی دیگر می فرماید:

لعنت..... ، لعنت بر کسی که زیر مجموعه خود را ضایع کند.

به عبارتی دیگر مقصود پیامبر از این حدیث این بوده است که از رحمت خداوند دور باشد انسانی که در خانواده وظایفش را به خوبی انجام ندهد.....

آسمونی باشید...

با جذابیت های کلامی، وجود همسر خود را کاملا سیراب از عاطفه و احساس کنیدتا در برابر محرک‌های صوتی و جملات پر جاذبه و گاه گناه‌آلود دیگران مصون بماند.

تهیه شده در موسسه منتظران منجی

تبیان