نتیجه جنگ و محاصره یمن توسط عربستان و آمریکا

 میلیون ها زن و کودک یمنی در قحطی، فقر و ویرانی زندگی را سپری میکنند و دنیا چشمهایش را به سادگی بر روی این جنایت بسته است.