دولتمردانمان بجای شو آف های سیاسی (بازی با کنسرت ها) در مقابل پروژه GAP ترکیه اقدام عملی انجام دهند.

دریافت  حجم: 5.16 مگابایت
مدت زمان: 2 دقیقه 46 ثانیه