راوی میگوید از امام صادق (علیه السلام) درباره نشانه های[حتمی] ظهور پرسیدم که آیا به طول می انجامد؟

 ایشان فرمودند: نه، آن مانند رشته ی منظمی به دنبال هم خواهد بود.

  غیبت نعمانی، ص۳۰۷