فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان(۵)

روزه داری برای افزایش عمر!! 

Fasting for longevity

تحقیقات نشان داده است که  روزه داری طول عمر انسان ها و پستانداران را افزایش میدهد.  نه تنها باعث افزایش طول عمر میشود بلکه اختلالات مربوط به افزایش سن را نیز کاهش میدهد .  حتی اگر شخص روزه درای کالری رژیم خود را کم نکند!!

Dietary restriction can extend lifespan in various species. In mammals, intermittent fasting can also extend lifespan and reduce the incidence of age-related disorders, even when there is little or no decrease in calorie intake

منبع: سایت (نیچر) Nature(مهمترین منبع علمی دنیا ) yon.ir/frm012