فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان (۳)

روزه داری شما را در برابر سرطان حفظ میکند

Fasting-like diet turns the immune system against cancer

منبع: دانشگاه کالیفرنیا  yon.ir/frm004

______________

روزه داری میتواند دیابت را از بین ببرد

Fasting-mimicking diet may reverse diabetes

منبع: دانشگاه کالیفرنیای جنوبی _ ساینس دیلی  yon.ir/frm005

______________

روزه داری ، سرطان را ضعیف میکند

Fasting weakens cancer in mice

منبع: تحقیقات سال 2012 دانشگاه کالیفرنیا   yon.ir/frm006

______________

روزه باعث بازسازی سلول های بنیادی آسیب دیده میشود 

Fasting triggers stem cell regeneration of damaged, old immune system

منبع: دانشگاه کالیفرنیا yon.ir/frm007

______________

روزه داری به همراه مصرف دارو های ضد سرطان در شیمی درمانی  و درمان سرطان تاثیر زیادی دارد

Fasting and less-toxic cancer drug may work as well as chemotherapy

منبع: دانشگاه کالیفرنیا yon.ir/frm008