فاستَبِقُوا الخَیراتِ أَینَ ما تَکونوا یَأتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعًا... [بقره/۱۴۸]

 ترجمه: در نیکی ها، بر یکدیگر سبقت جویید! هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند

 امام باقر در تفسیرش فرمودند: آنگاه خداوند ۳۱۳ نفر از یارانش را که به تعداد اصحاب بدر هستند، بدون قرار قبلی، نزد وی گِرد آورد، مانند پاره های ابر پاییز، آنها را در مکه جمع کند. ای جابر این است معنی کلام خدا که هر جا باشید خدا همه شما را گِرد آورد

البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۴۸

الغیبه، نعمانی، النص، ص۲۸۲