واشنگتن پست: تشکیل ناتوی عربی برای مقابله با ایران شبیه به رژیم صدام در زمان ریگان خواهد بود

نجوا:باید به کسانی که درداخل تمام همت خودرا برای تضعیف مدافعان حرم بکاربستند،حواسمان باشد...

Najva.net