زیبایے مرد به اخلاق؛

زیبایے زن به مهربانے؛

زیبایے زندگے به خوشبختے؛

زیبایے خانه به احترام و محبت؛

و زیبایے کنارهم بودن؛

به صمیمیت و صداقت است ...

همسان گزینی تبیان