دختران و زنان ایران زمین ، شما به اندازه کافی زیبا هستید. 

نیازی به خود آرایی ندارید. 

 زیبایی ذاتی شما کنجکاوی مردم جهان را برانگیخته است!

______________


مسلمان بودن نژاد نیست، سبک زندگی است.

قبول زندگی مومنانه و انجام اوامر الهی است.


______________


مسلمان بودن نژاد نیست، سبک زندگی و انجام اوامر الهی است.

زنان ایران زمین ، شما به اندازه کافی زیبا هستید، زیبایی که موجب کنجکاوی جهانیان شده است

نیازی به خود آرایی ندارید