آنچه این روزها بر مردم بخصوص مادران و کودکان یمن میگذرد و چشمان نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد که این جنایات را میببینند ولی...«نجوا»