١١ بهمن ۱۳۹۶، شب اول
زمان: ۶۴ دقیقه
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


١۲ بهمن ۱۳۹۶، شب دوم
زمان: ۶۶ دقیقه
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 38 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


١٣ بهمن ۱۳۹۶، شب سوم
زمان: ۵٢ دقیقه
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت


 ١ اسفند ۱۳۹۶، جلسه چهارم 
زمان: ۶٣ دقیقه 
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


مصاف ایرانیان