️  یکى از عواملى که نشان دهنده توجه شخص به همسرش مى باشد تعریف کردن از کار همسر و تشویق او است.

 هیچ اشکالى ندارد که مرد هر بار بر سر سفره مى نشیند، از دستپُخت همسرش تعریف کرده و او را به جهت پختن غذاى لذیذ تشویق کند.

 چه عیبى دارد که وقتى شوهر از بیرون خرید خوبى انجام مى دهد، زن از میوه هاى خوبى که انتخاب کرده تعریف کند؟

 این تعریف ها نشان مى دهد که ما متوجه زحمات و تلاش هاى همسرمان هستیم