ایران هفدهمین اقتصاد جهان است 

 (پول زیاد داریم)! 

همچنین مسئولان بی کفایت !!!

Masaf.ir