یکی از وظایف شیعیان، پیوسته منتظر آن حضرت بودن است و هر لحظه خود را برای آن واقعه عظیم آماده سازد. خداوند در قرآن هدف از خلقت انسان را عبادت میداند.

و پیامبر درتفسیر این آیه میفرمایند:

      برترین عبادت ها، انتظار فرج است.

 منبع : مکیال المکارم - ج ۲

تلنگر :خود را محک بزنیم، واقعا چقدر منتظریم؟