افراطی!؟ تندرو!؟


هرکس خلاف منافع آمریکا و خلاف منافع لیبرال سرمایه داری حرکت کند، پدرش را  در می آورند